Jasser des Jahres 2017 2018 2019 2020 2021

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 913 11574 12.68 72 68 16 25
2 Dani 56 789 14.09 54 4 2 2
3 Spahni 537 6674 12.43 103 51 27 14
4 Kaegi 1224 15692 12.82 90 97 38 30 1
5 Mullzk 1115 14162 12.70 102 112 106 38 1
6 Huebi 548 7400 13.50 66 53 15 20
7 Achim 255 3443 13.50 64 29 11 8
8 Ändu 168 1896 11.29 59 17 7 5
9 René 1417 21198 14.96 112 119 51 32
10 Tara 279 3788 13.58 75 35 25 9
Total 6512 86616 112 585 298 183 1 1
Schnitt 651.20 8661.60 13.30 58.50 29.80 18.30 0.10 0.10

Neuste Runde: 14.11.19
Mail an alle Jasser